Kratka zgodovina Slovenskega imunološkega društva (SID)

Vladimir Kotnik, 24.7.2012

V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja sta bili ustanovljeni Svetovna (IUIS – maj 1969 Brugge) in Evropska (EFIS – september 1975 Amsterdam) zveza imunoloških društev. V ti dve mednarodni organizaciji sta se želeli vključiti tudi Srbsko in Hrvaško imunološko društvo. Srbsko in Hrvaško imunološko društvo sta obstajali že vrsto let in odmevno sodelovali v mednarodnem prostoru. Preko njih in z njimi so bili v mednarodni prostor vključeni tudi slovenski imunologi. Po pravilih IUIS in EFIS so se v njiju lahko včlanila le nacionalna društva (ena država eno društvo), za države z zvezno ureditvijo, pa je lahko nacionalno društvo nadomestila tudi zveza društev. Da bi se Srbi in Hrvati lahko včlanili, je bilo torej potrebno ustanoviti zvezo imunoloških društev. Da bi se lahko ustanovila zveza imunoloških društev, pa so morala obstajati vsaj tri samostojna društva. Z ustanovitvijo Slovenskega imunološkega društva je bil torej izpolnjen pogoj za oblikovanje zveze in včlanitev Zveze jugoslovanskih imunoloških društev v IUIS in EFIS.

Slovensko imunološko društvo je bilo ustanovljeno 28.10.1976 na pobudo prof. dr. Stanka Baniča, takratnega predstojnika Inštituta za mikrobiologijo medicinske fakultete univerze v Ljubljani. Ustanovna Skupščina je bila na Inštitutu na mikrobiologijo medicinske fakultete, Zaloška 4. Na ustanovnem sestanku so bili: Stanko Banič, Marjan Vozelj, Srečko Koren, Marija Gubina, z Inštituta, z drugih inštitucij pa: Draga Černelč, Stojan Plesničar, Marjan Naglas, Janez Mehle, Janez Batis, Karl Milavec, Jana Furlan, Marjana Kuhar, Štefan Plut, Aleksej Kansky, Bogomil Vargazon, Blaž Rozman, Peter Černelč, Janez Fettich, Janko Pompe, Franc Gubenšek, Marija Kalan. (op. Vladimir Kotnik je bil takrat v JLA). Predsednik društva je postal prof. dr. Stanko Banič, za tajnika je bil izvoljen doc. dr. Marjan Vozelj.

Slovensko imunološko društvo je bilo registrirano in vpisano v register društev pri Republiškem sekretariatu za notranje zadeve SR Slovenije kot samostojno društvo dne, 15.08.1977 pod zaporedno številko 363 (odločba 16/3-S-024/108-77). Statut društva je bil potrjen 24.08.1977. Pri zapletih okoli registracije sta se posebno izkazala dr. Branka Wraber-Herzog in dr. Vladimir Kotnik, ki sta usklajevala zapletene zahteve Sekretariata za notranje zadeve s poslovalnimi zmožnostmi SID.

Prvi jugoslovanski imunološki simpozij, ki so se ga slovenski imunologi udeležili kot člani samostojnega društva je bil na Tari leta 1979 (v resnici je bil to že 6. jugoslovanski imunološki simpozij). Iz Slovenije so se ga udeležili: Vladimir Kotnik, Stanko Banič, Marjan Vozelj, Branka Wraber-Herzog, Jana Furlan, Draga Černelč, Marjana Kuhar in Vesna Glavnik.

Leta 1982 je Slovensko imunološko društvo organiziralo in izvedlo 7. jugoslovanski imunološki simpozij. Organizacijski odbor so sestavljali: Marjan Vozelj, Vladimir Kotnik, Branka Wraber-Herzog, Jožica Marin, Draga Černelč, Srečko Koren, Marjana Kuhar, Elizabeta Tekavčič, Alenka Vizjak in V. Zalokar. 7. jugoslovanski imunološki simpozij (zadnji simpozij) je odlično uspel, zato so se na skupščini SIDJ odločili, da simpozije nadomestijo kongresi kot znanstveno in strokovno pomembnejša oblika delovanja Zveze. Na isti skupščini zveze sta bila za predsednika Zveze izvoljena prof.dr. Stanko Banič, za generalnega sekretarja pa dr. Vladimir Kotnik. Predsednik Slovenskega imunološkega društva je postal prof. dr. Marjan Vozelj.

1. kongres imunologov Jugoslavije je bil v Opatiji leta 1985.

2. kongres imunologov Jugoslavije je bil v Vrnjaćki banji leta 1989.

3. kongres imunologov Jugoslavije bi moral biti v Sloveniji, vendar se ni nikoli zgodil, zaradi razpada SFR Jugoslavije!

Leta 1989 šteje društvo 55 članov. Društvo vodijo: predsednik Vladimir Kotnik, podpredsednik Gregor Serša, tajnica Branka Wraber – Herzog, blagajničarka Lidija Klampfer Škapik. Nadzorni odbor sestavljajo: Marjan Vozelj, Jana Furlan in Blaž Rozman.

Leta 1991 šteje društvo 74 članov. Sledi osamosvojitev Slovenije leta 1992. Društvo izstopi iz Zveze jugoslovanskih društev, oziroma ta preneha obstajati.

25.10.1995 se skličeta izvršilni obor in nadzorni odbor SID zaradi organizacije skupščine, ki naj potrdi nov statut društva in izbere novo vodstvo.

4.12.1995 šteje društvo 72 članov. Volilna Skupščina SID je bila 12.12.1995. Prisotnih je bilo 11 članov, 5 se jih je opravičilo in 12 glasovalo po pošti. Nov Izvršilni odbor sestavljajo: predsednik prof. dr. Vladimir Kotnik, podpredsednica dr. Branka Wraber, tajnik doc. dr. Alojz Ihan, blagajničarka mag. Saša Simčič in član prof. dr. Srečko Koren, Nadzorni obor pa: prof. dr. Marjan Vozelj, prof. dr. Mateja Bohinjec in prof. dr. Anton Štalc. Na skupščini doc. dr. Alojz Ihan predlaga, da zvečamo aktivnost društva in pripravimo sestanke s tematiko iz klinične imunologije. Slovenki zdravniški zbornici, da jih uvrsti med sestanke, ki štejejo za licenco.

Od leta 1995 SID sodeluje kot soorganizator pri izvedbi sestankov LifeScinces: 1995 – imunomodulatorji in imunomodulacija (23. – 28. 09.1995), 1996 – imunski sistem (21. – 26.09. 1996), 1997 – molekularna onkologija (16. – 19.10.1997), 1998 - nismo bili povabljeni k organizacij Life Sciences, 1999 – citokini (18. – 22.9.1999), 2000 – proliferacija in apoptoza (28. – 1.10.2000).

8.5.1996 vložimo dokumente za vpis spremembe statuta društva na Upravno enoto Ljubljana.

28.10.1996 šteje SID 38 članov. V EFIS jih prijavimo 31 in to tiste, ki bi potencialno lahko imeli koristi od včlanjenosti v IUIS in EFIS. Tako smo zmanjšali stroške za mednarodno članarino. Društvo razen članarine nima drugih prihodkov.

2.7.1997 je društvo ponovno registrirano na Upravni enoti Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, Oddelek za javni red z odločbo 026-155/96-BM in zaporedno številko 258.

12.8.1997 SID je kot Immunology Society of Slovenia sprejeto v EFIS in IUIS.

12.1.1997 na redni letni skupščini SID izvolimo prof. dr. Marjana Vozlja za prvega častnega člana SID.

Od leta 1998 morajo društva pripravljati zaključne račune o poslovanju. 11.2.1998 na sestaneku izvršilnega obora poverimo izdelavo zaključnega računa gospe Silvi Kristančič.

13. – 14.11. 1998 - 1. simpozij SID: Imunologija in klinika – imunske pomanjkljivosti.

11.3.1999 - gospodu Petku naročimo, da izdela dokončno celostno podobo znaka SID. Ta se pojavi prvič na dopisu 2.12.1999.

4.3.1999 šteje društvo 41 članov. Sklic skupščine 15.4.1999. Na skupščini imenujemo 4 nove častne člane: prof. dr. Stanka Baniča, prof. dr. Drago Černelč, prof. dr. Matejo Bohinjec in prof. dr. Jano Furlan.

27. – 27.11.1999 – 2. simpozij SID: Imunologija in klinika II – štirje obrazi preobčutljivosti.

10.12.1999 šteje društvo 30 članov.

29.2.2000 izredna seja Izvršilnega odbora – priprave na 1. slovenski imunološki kongres z mednarodno udeležbo. Tako 3. simpozij SID Imunologija in klinika III organiziramo kot 1. slovenski imunološki kongres, skupaj s hematološko sekcijo SZD - Portorož 26. – 28.10.2000. Za častno članico izberemo prof. dr. Ano Zlato Dragaš.

20. – 22.10.2004 – 2. slovenski imunološki kongres z mednarodno udeležbo – tumorska imunologija in imunomodulacija skupaj z alergološko imunološko sekcijo SZD. Častna člana postaneta prof. dr. Miha Likar in prof. dr. Stojan Plesničar.

2006 – društvo proslavlja 30. letnico obstoja, ki pa je ne počastimo z nobenim dogodkom!

28.3.2008 prvo letno poročilo za AJPES.

9.6.2009 na volilni skupščini vodstvo SID prevzamejo sodelavci Zavoda republike Slovenije za transfuzijsko medicino, predsednica postane Vladka Čurin Šerbec, podpredsednik Alojz Ihan, tajnica Mojca Narat, blagajničarka Blanka Vidan Jeras, član Tadej Avčin, v nadzornem odboru so: Vladimir Kotnik, Borut Božič in Mitja Košnik, v disciplinski komisiji pa: Branka Wraber, Gregor Serša in Anton Štalc.